Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové jednatelstvi@aeternitas.cz Facebook

Ochrana osobních údajů

AETERNITAS pohřební služba, s.r.o.
Hněvotín 300
783 47 Hněvotín
IČ: 06033792
DIČ: CZ06033792
Společnost je vedená u krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 70370.

1. Kdy prodávající používá a zpracovává osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Subjektem osobních údajů jste Vy.

Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci, kterým jsme my, tedy AETERNITAS pohřební služba, s.r.o., Hněvotín 300, 783 47 Hněvotín, IČ: 06033792, DIČ: CZ06033792.

Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů pro nás a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně veškerá zákonná ustanovení v oblasti GDPR. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje.

V některých případech od Vás ale takové údaje potřebujeme, a to:

  • při objednávce z důvodu plnění smlouvy,
  • při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku,

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.

2. Co děláme s Vašimi osobními údaji?

Přesný rozsah zpracování osobních údajů, doba jejich zpracování, účel jejich zpracování a případně též další nezbytné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, budou vždy upřesněny v rámci příslušného souhlasu se zpracováním, ledaže tento souhlas dle zákona není v konkrétním případě zapotřebí.

Pokud nám sdělujete Vaši e-mailovou adresu, používáme tuto výhradně k vyřízení Vašeho požadavku, například k odpovědi na Váš dotaz či Vaši žádost.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni používat k zasílání obchodních sdělení, včetně elektronických newsletterů jen tehdy, pokud to výslovně odsouhlasíte.

V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Správcem je vždy AETERNITAS pohřební služba, s.r.o., Hněvotín 300, 783 47 Hněvotín, IČ: 06033792, DIČ: CZ06033792.

KONKRÉTNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:
Vyřízení objednávky a plnění smlouvy: pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Za tímto účelem s Vámi komunikujeme pouze při dodání, případně kdykoliv se na nás sami obrátíte. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.

DOBA ZPRACOVÁNÍ:
Pokud si u nás objednáte zboží, Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu po dobu vyřízení objednávky a dále pouze po dobu dle příslušných právních předpisů.

ROZSAH:
Pokud si u nás objednáte zboží, požadujeme po Vás pouze nezbytný rozsah osobních údajů potřebný k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží.

ZPRACOVATELÉ:
Nepoužíváme žádné další zpracovatele Vašich osobních údajů.

INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH:
Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ:
Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce – prodávajícího.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, u kterého může subjekt osobních údajů podat stížnost.

Závěrečná ustanovení

V případě, že je kupujícím, objednatelem, spotřebitel, má kupující právo se s návrhem na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Návrh na takové řešení může podat pouze spotřebitel, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo poprvé u prodávajícího.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, především občanským zákoníkem. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 18.6.2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto OP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

6
Zboží bylo přidáno do košíku